Váltójavítás garanciával!

Váltójavítás garanciával!

Váltójavítás garanciával!

Suzuki váltó javítás, felújítás

Swift, Ignis, Wagon+ Splash, SX4, Alto és egyéb Suzuki típusok gyors javítása Suzuki gyári technológiával, 1 év garanciával (amennyiben nálunk történik a beszerelés).

2010 óta fog­lal­ko­zunk Su­zu­ki vál­tó ja­ví­tás­sal ve­csé­si szak­szer­vi­zünk­ben ren­ge­teg elé­ge­dett ügy­fél­lel a há­tunk mö­gött.

Rövid átfutási idő!

Amennyi­ben rak­tár­kész­le­tün­kön meg­ta­lál­ha­tó az Ön au­tó­já­ba va­ló fel­újí­tott vál­tó, a vál­tó ja­ví­tás leg­fel­jebb 4-5 órát vesz igény­be. A reg­gel 9 órá­ig le­adott au­tó­ját már aznap délután elviheti!
Jogszabályi változás miatt 2021. március 8-tól szervizünkben nem lehet megvárni a javításra leadott gépkocsikat. Az elkészült gépjármű átvételi időpontjáról telefonon vagy e-mail-ben értesítjük Önöket.

Az Ön hi­bás vál­tó­ja min­den eset­ben le­adás­ra ke­rül.

A to­váb­bi rész­le­tek­ről ér­dek­lőd­jön el­ér­he­tő­sé­ge­in­ken!

A felújítás menete:

  1. 1. A vál­tót kiemel­jük a motor­tér­ből, majd ez­után szét­szereljük;
  2. 2. gé­pi vegy­sze­res tisz­tí­tás­sal tá­vo­lít­juk el a szennye­ző­déseket;
  3. 3. a tel­jes csap­ágy­sort ki­cse­rél­jük a szi­me­rin­gek­kel és szük­sé­ges tö­mí­té­sek­kel együtt;
  4. 4. ez­után tör­té­nik a vál­tó be­sza­bá­lyozása;
  5. 5. össze­sze­rel­jük a vál­tót, majd vissza­he­lyez­zük az au­tó­ba;
  6. 6. majd vé­gül el­len­őriz­zük a fel­újí­tott vál­tó he­lyes mű­kö­dé­sét.

A fel­újítás köz­ben a kup­lung ál­la­po­tát is fel­mér­jük, és ha a mi­nő­sé­gét nem ta­lál­juk meg­­felelőnek, je­lez­zük Ön­nek. Amennyi­ben szük­sé­ges a kup­lung cse­ré­je és a mun­kát ve­lünk vé­gez­te­ti el, ab­ban az eset­ben a kup­lung cse­ré­jé­re kü­lön mun­ka­dí­jat nem szá­mí­tunk fel.

A be­üze­me­lés so­rán Cast­rol 75W-90 olaj­jal tölt­jük fel a vál­tót. Ké­ré­sé­re azon­ban ere­de­ti Su­zu­ki 75W-80 pré­mi­um ola­jat is hasz­nál­ha­tunk, mely rak­tár­ról el­ér­he­tő szer­vi­zünk­ben.

Árlista

Az alábbi árak bruttó árak, melyek az Áfát tartalmazzák.

meg­ne­ve­zés

anyag- és munka­díj

összesen

kedvez­mé­nyes ár össze­sen

felújí­tott váltó

besze­relés

1

Váltó felújítás, csapágysor + gyári szimeringek, hézagolók, segédanyagok
Castrol váltó­olaj (2,5 liter)

1

Váltó felújítás, csapágysor + gyári szimeringek, hézagolók, segédanyagok

96393 Ft

75900+Áfa

45720 Ft

36000+Áfa

142113 Ft

111900+Áfa

154337 Ft

121525+Áfa

Castrol váltó­olaj (2,5 liter)

12224 Ft

9625+Áfa

díjmentes

12224 Ft

9625+Áfa

2

Prémium kup­lung kész­let
(kup­lung tár­csa, szer­ke­zet és ki­nyo­mó­csapágy)
forrás: Exedy (gyári beszállító)
(váltó felújítással együtt)

2

Prémium kup­lung kész­let
(kup­lung tár­csa, szer­ke­zet és ki­nyo­mó­csapágy)
forrás: Exedy (gyári beszállító)
(váltó felújítással együtt)

32000 Ft

25196+Áfa

díjmentes

32000 Ft

25196+Áfa

32000 Ft

25197+Áfa

3

Sebes­ség jel­adó (gyári)
(váltó felújítással együtt)

3

Sebes­ség jel­adó (gyári)
(váltó felújítással együtt)

15035 Ft

11838+Áfa

díjmentes

15035 Ft

11838+Áfa

7890 Ft

6213+Áfa

Ez az egyszerű golyós­csapágy tehet mindenről!

Idő előt­ti ko­pá­sa mi­att tel­jes csa­págy­sor cse­ré­re szá­mít­hat­nak az érin­­tett au­tók tu­laj­do­no­sai, pe­dig ma­ga a csap­ágy pár ezer fo­rin­tos té­tel.

A Su­zu­ki Swift, Wa­gon R+ és Ign­is tí­pu­sokban a vál­tók bel­ső szer­ke­zete azo­nos, és saj­nos gyá­ri­lag alul­mé­re­te­zet­tek, ezért ala­kul ki az em­­lí­tett hi­ba gyak­ran, nagyjá­ból 80 000 km fu­tás után.

Hogyan ismerheti fel a Suzuki váltó csapágy problémát?

Ma­ga­sabb fo­ko­za­tok­ban a vál­tó halk bú­gá­sá­val je­lent­ke­zik elő­ször, ami a vissza­for­dít­ha­tatlan hi­ba meg­je­le­né­sé­re utal és ek­kor már fel kell ké­szül­ni a gyors állapot­rom­lás­ra. Ilyen­kor aján­lott mi­előbb el­vé­gez­tet­ni a vál­tó tel­jes fel­újí­tá­sát, mert az au­tó rö­vid időn be­lül moz­gás­kép­te­len­né vál­hat

A vál­tó fel­újí­tá­sát elő­ze­tes bejelent­ke­zésre, sa­ját szer­vi­zünk­ben vé­gez­zük.

Járó­kép­telen Su­zu­ki­ját sa­ját au­tó­men­tőn­kel is be tud­juk szál­lí­ta­ni.

Ki­vá­ló­an fel­sze­relt műhe­lyünk­ben mun­ka­tár­sa­ink a fel­újí­tás so­rán kizáró­lag ere­deti Su­zu­ki segéd­anya­gokat hasz­nál­nak és ren­del­ke­zünk az összes gyá­ri Su­zu­ki cél­szer­számmal és specifi­kációval, ami el­en­ged­he­tet­len a szak­szerű munka­vég­zés­hez.

A ko­pott csap­ágyakat na­gyobb teher­bírá­sú Ja­pán csap­ágyak­ra cse­rél­jük, ame­lyek a gyá­ri­nál hosszabb élet­tar­talmat biz­to­sí­tanak. Az elvég­zett mun­ká­ra min­den eset­ben 6 hó­na­pos, tel­jes kö­rű ga­ran­ci­át vál­la­lunk!

Su­zu­ki vál­tó ja­ví­tás/fel­újí­tás ga­ran­ci­á­val

Su­zu­ki Ign­is vál­tó ja­ví­tás

Su­zu­ki Swift vál­tó ja­ví­tás

Su­zu­ki Wa­gon R+ vál­tó ja­ví­tás

Su­zu­ki szer­viz Bu­da­pest

Va­rá­zsol­ja új­já Su­zu­ki Wa­gon R+, Swift 1,3 és Ign­is 1,3 vál­tó­ját, amíg nem ké­ső! 2007. óta ja­ví­tunk vál­tó­kat Su­zu­ki szer­vi­zünk­ben Bu­da­pes­ten, ren­ge­teg elé­ge­dett ügy­fél­lel a há­tunk mö­gött. Su­zu­ki vál­tó ja­ví­tás ga­ran­ci­á­val Bu­da­pes­ten Su­zu­ki szer­viz­ben.