Váltójavítás garanciával!

Váltójavítás garanciával!

Váltójavítás garanciával!

Ügyfeleink írták rólunk

Az alábbi értékeléseket kaptuk ügyfeleinktől:

 • A web­s­hop­ban meg­ren­delt ter­mé­ke­ket más­nap meg­kap­tam, kö­szö­nöm, tény­leg min­den rak­tá­ron van. EZ volt a 3. ren­de­lés, de lesz még. Gá­bor Deb­re­cen­ből

  *****István Gábor

 • Kö­szö­nöm a kup­lung cse­rét. 2ó­ra alatt meg­csi­nál­ták, meg tud­tam vár­ni ne­kem aki fu­tár­ko­dik ez a leg­fon­to­sabb. Az hogy jó áron volt csak a hab a tor­tán :-). Szív­ből aján­lom őket min­den Su­zu­kis tár­sam­nak

  *****Tóth Géza

 • Meg­be­szélt ha­tár­idő előtt egy nap­pal vé­gez­tek. Ked­ve­ző áron dol­goz­nak. Csak aján­la­ni tu­dom. Va­la­mint ki­ta­ka­ri­tot­ták a ko­csit!!! Kö­szö­nöm szé­pen!

  *****Bakonyi Gábor

 • Na­gyon kor­rekt,gyors,ud­va­ri­as kol­lé­gák dol­goz­nak,gyor­san és pon­to­san a meg­be­szélt áron,ke­szult el a ja­ví­tás,mind­ket al­ka­lom­mal ami­kor ja­ví­tot­ták a swift­emet.Csak di­csér­ni és aján­la­ni tu­dom Őket min­den Su­zu­kis­nak!!!! Ko­szo­net ér­te:Du­nai An­dor.

  Dunai Andor

 • Ru­gal­mas, ked­ves, kor­rekt szol­gál­ta­tást nyúj­ta­nak! Csak aján­la­ni tu­dom őket.

  *****Farkas Balázs

 • Az ABS ment tönk­re a swif­tem­ben, jó so­kat vár­tam rá, de vé­gül jól meg­ja­ví­tot­ták. Tény­leg min­dent kör­be­te­le­fo­nál­tam, de csak itt tud­ták ki­cse­rél­ni em­be­ri áron. Kü­lön ki­emel­ném, hogy a vál­lalt ga­ran­ci­át tény­leg be­tart­ják, szi­merin­get is cse­rél­tek a vál­tóm­ban ami 2 hét múl­va eresz­te­ni kez­dett, so­ron­kí­vül in­gyen cse­rél­ték, az­óta jó. saj­nos nem min­den­hol ilye­nek.

  ****Lakat Péter

 • A ro­bot vál­tós Swift­emet két már­ka­szer­vi­zes ka­land után itt vég­re rend­be­rak­ták! Az ár is rend­ben volt! Kö­szi, majd jö­vök ini­ci­a­li­zás­ra a nyá­ron.

  *****Tóth Géza

 • ****Erdélyi Balázs

 • A vál­tó­mat még sze­ren­csé­re nem kel­let sze­rel­ni, de min­den mást ők csi­nál­nak az au­tó­mon, profi mü­hely és jo áron dol­goz­nak!

  *****Kovács Marcell

 • Meg­be­szélt idő­ben, ru­gal­mas,gyors, pre­ciz,vál­tó ja­vi­tás! Csak aján­la­ni tu­dom bár­ki­nek aki nem hi­szi meg­néz­he­ti az enyé­met.Kö­szi fi­úk profik vagy­tok!

  *****Nagy Gábor

Értékeljen Ön is bennünket!

Kérjük, szánjon néhány percet arra, hogy megírja véleményét rólunk e-mail-ben! Segítségét köszönjük!

A Su­zum­inn Kft. be­mu­tat­ko­zá­sa

A Su­zum­inn bu­da­pes­ti Su­zu­ki bon­tó több mint ti­zen­öt éve fog­lal­ko­zik Su­zu­ki al­kat­ré­szek for­gal­ma­zá­sá­val, va­la­mint Su­zu­ki szer­viz szol­gál­ta­tást is nyújt, mely­nek ke­re­te­in be­lül a meg­vá­sá­rolt al­kat­ré­szek szak­ér­tő be­sze­re­lé­sét is el­vég­zik. Ha Su­zu­ki Ign­is, Su­zu­ki Vit­a­ra, Su­zu­ki Swift, Su­zu­ki Al­to, Su­zu­ki Wa­gon R+, Su­zu­ki Ba­le­no vagy más Su­zu­ki tí­pu­sú au­tó­já­hoz al­kat­rész­re len­ne szük­sé­ge, ná­lunk meg­ta­lál­ja!