Váltójavítás garanciával!

Váltójavítás garanciával!

Váltójavítás garanciával!

Független Suzuki Szerviz Délpesten

2001-ben nyílt Su­zum­inn Su­zu­ki szer­vi­zünk­ben ki­zá­ró­lag Su­zu­ki sze­mély­gép­ko­csi­kat sze­re­lünk.

A leg­újabb tí­pu­sok­nál fel­me­rü­lő összes cél­szer­szám­mal leg­újabb gyá­ri Su­zu­ki di­ag­nosz­ti­kai be­ren­de­zé­sek­kel és gyá­ri se­géd­anya­gok­kal ren­del­ke­zünk. Válla­juk az összes Su­zu­ki tí­pus szer­vi­ze­lé­sét rend­kí­vül rö­vid ha­tár­idő­vel. Szak­ér­tő szer­viz mun­ka­tár­sa­ink gon­dos­kod­nak Su­zu­ki gép­jár­mű­vé­nek op­ti­má­lis kar­ban­tar­tá­sá­ról, ja­ví­tá­sá­ról. 2021-től di­gi­tá­lis szer­viz­irá­nyí­tá­si rend­szert ál­lí­tot­tunk üzem­be, mellyel a vá­ra­ko­zá­si idő­ket je­len­tő­sen le­csök­ken­tet­tük így a leg­több ki­sebb mun­ka meg­vár­ha­tó, és az au­tók szer­víz­tör­té­ne­te szer­viz in­ter­val­lu­mai fel­ügyel­he­tő­ek.

A szer­vi­zelt Su­zu­ki gép­ko­csik­hoz di­gi­tá­lis vagy ha­gyo­má­nyos szer­viz­köny­vet ál­lí­tunk ki.

Ked­ve­ző szer­viz­cso­ma­gok Su­zu­ki Vit­a­ra és S-Cross mo­del­lek­hez!

Alkatrész Értékesítés

25 000 db-os al­kat­rész rak­tá­runk­ból a fel­me­rü­lő szin­te összes al­kat­részt rak­tár­ról tud­juk biz­to­sí­ta­ni, gyá­ri vagy mi­nő­sí­tett után­gyár­tott al­kat­ré­szek­ből, ez­zel is csök­kent­ve a szer­vi­ze­lés idő­tar­ta­mát.

Ecs­tar Ene­os és Cast­rol ke­nő­anya­go­kat hasz­ná­lunk.

Vár­juk önt is a Su­zum­inn szer­viz­ben!

Mi mindent tudunk a Suzukiról!

Bejelentkezés a szervizbe: 06 20 808 5850

Kérjük, tekintse át árlistánkat!

Su­zu­ki Szer­viz Bu­da­pest

Bő­ví­tet­tük su­zu­ki szer­viz szol­gál­ta­tá­sa­in­kat!

Su­zu­ki Swift, Ign­is, Wa­gon R+, Sp­lash, SX4, Al­to

Ma­ru­ti, Ba­le­no, Li­a­na, Vit­a­ra ja­ví­tás

Su­zu­ki szer­viz szol­gál­ta­tá­sunk le­he­tő­vé te­szi a meg­vá­sá­rolt Su­zu­ki al­kat­ré­szek hely­ben tör­té­nő gyors és szak­sze­rű be­sze­re­lé­sét. Bíz­za a Su­zu­ki bon­tó hoz­záér­tő mun­ka­tár­sa­i­ra a fel­ada­tot, és vi­gye ha­za akár azon­nal Su­zu­ki Swift, Su­zu­ki Ign­is, Su­zu­ki Wa­gon R+, Su­zu­ki Vit­a­ra, Su­zu­ki Ba­le­no, Su­zu­ki Sp­lash, Su­zu­ki Li­a­na vagy más tí­pu­sú au­tó­ját az újon­nan be­sze­relt al­kat­rés­szel. Min­den ná­lunk vá­sá­rolt Su­zu­ki al­kat­rész­re ga­ran­ci­át vál­la­lunk. Hasz­nált és fel­újí­tott al­kat­ré­sze­ink ki­vá­ló ál­la­po­tú­ak, bon­tott Su­zu­ki al­kat­ré­sze­ink meg­bíz­ha­tó, vissza­kö­vet­he­tő for­rás­ból szár­maz­nak. Ab­ban az eset­ben, ha au­tó­ja út­köz­ben mond­ja fel a szol­gá­la­tot, akár díj­men­te­sen te­lep­he­lyünk­re szál­lít­juk. Te­kint­se meg Su­zu­ki szer­viz ár­lis­tán­kat, és is­mer­je meg rész­le­te­sen szol­gál­ta­tá­sa­ink ára­it!