Váltójavítás garanciával!

Váltójavítás garanciával!

Váltójavítás garanciával!

Megnyitottuk szervizünket!

Szer­vi­zünk­ben Önt is vár­juk ki­bő­ví­tett szol­gál­ta­tá­sa­ink­kal, így mos­tan­tól a meg­vá­sá­rolt al­kat­ré­sze­ket köz­vet­le­nül szer­vi­zünk­ben is be­sze­rel­tet­he­ti rend­kí­vül ked­ve­ző fel­té­te­lek­kel. To­váb­bi in­for­má­ci­ó­ért for­dul­jon mun­ka­tár­sa­ink­hoz!

Elő­for­dul­hat, hogy a be­sze­re­len­dő al­kat­rész – me­lyet az au­tó mo­tor­szá­ma, al­váz­szá­ma vagy tí­pu­sa alap­ján vá­lasz­tot­tunk ki, és azo­no­sí­tot­tunk be –, nem le­het az Ön au­tó­já­ba be­sze­rel­ni, mert a hi­bás al­kat­rész ki­sze­re­lé­se so­rán de­rül ki, hogy más­faj­ta cse­re­al­kat­rész­re van szük­ség.

Ez eset­ben nem kell órá­kat, vagy akár na­po­kat vár­nia a meg­fe­le­lő al­kat­rész­re, mi­vel óri­ás rak­tár­kész­le­tünk­ről azon­nal el­ér­he­tő az Ön Su­zu­ki gép­ko­csi­já­ba va­ló leg­több gyá­ri, után­gyár­tott, va­la­mint a be­vizs­gált vagy fel­újí­tott gyá­ri al­kat­rész, így azt szer­vi­zes kol­lé­gá­ink azon­nal fel tud­ják hasz­nál­ni, hogy az au­tó­ját mi­nél ha­ma­rabb vissza­kap­has­sa – új­ra mű­kö­dő­ké­pe­sen.

Ön­nek nem kell a meg­vá­sá­rolt al­kat­részt el­szál­lí­ta­nia – vagy egy na­gyobb mé­re­tű al­kat­rész ese­té­ben a szál­lí­tás­ról gon­dos­kod­nia –, mert szer­vi­zünk­ben ked­ve­ző mun­ka­dí­jon és ki­ma­gas­ló mi­nő­ség­ben vé­gez­zük el a kí­vánt sze­re­lé­si mun­ká­kat. Sőt, ha au­tó­ja a meg­hi­bá­so­dás mi­att moz­gás­kép­te­len­né vá­lik, mun­ka­tár­sa­ink tré­ler­rel akár in­gye­ne­sen be­szál­lít­ják a szer­viz­be a ja­ví­tan­dó gép­jár­mű­vet Bu­da­pest te­rü­le­tén és von­zás­kör­ze­té­ből, így Ön­nek a költ­sé­ges szál­lí­tás­sal sem kell fog­lal­koz­nia.

Elégedett ügyfelek

Elégedett ügyfeleink tábora egyre nő...

Szer­viz szol­gál­ta­tá­sa­in­kat úgy ala­kí­tot­tuk ki, hogy ma­xi­má­li­san fi­gye­lem­be vet­tük az au­tó­tu­laj­do­no­sol igé­nye­it, el­vá­rá­sa­it. Vál­la­lá­si ára­ink rend­kí­vül ked­ve­ző­ek, A szer­viz jól fel­ké­szült, ta­pasz­talt sze­re­lők­ből áll.

További bővítések

Váltójavítás garanciával vecsési szervizünkben

2010-ben bő­ví­tet­tük szer­viz szol­gál­ta­tá­sa­in­kat, és a vál­tó­prob­lé­má­ban érin­tett Su­zu­kik vál­tó­fel­újí­tá­sát is vál­lal­juk. A szol­gál­ta­tás ha­mar nép­sze­rű lett, és éven­te, több mint 150 Su­zu­ki vál­tót újí­tot­tuk fel, sok-sok elé­ge­dett au­tó­tu­laj­do­nos­sal a há­tunk mö­gött.

Óriási raktárkészlet

Elégedett ügyfeleink tábora egyre nő...

Gyá­ri, után­gyár­tott és vá­lo­ga­tott, bon­tott al­kat­ré­szek­ből is óri­á­si, rend­sze­re­zett rak­tár­kész­let­tel ren­del­ke­zünk, így vá­ra­ko­zás nél­kül, azon­nal be­épít­het­jük eze­ket a szer­viz­ben. Ön vá­laszt­hat­ja ki, me­lyik ár­ka­te­gó­ri­á­jú al­kat­részt hasz­nál­juk fel, így akár a gyá­ri, ere­de­ti al­kat­rész tö­re­dé­kéért is tu­dunk biz­to­sí­ta­ni cse­re­al­kat­részt.

Kér­dez­ze mun­ka­tár­sa­in­kat, akik kész­ség­gel tá­jé­koz­tat­ják Önt a rész­le­tek­ről!

Mi mindent tudunk a Suzukiról!

Bízzon meg bennünk! Rendelje meg szerviz szolgáltatásainkat is!

Bejelentkezés a szervizbe: 06 20 808 5850|06 20 974 0717

Kérjük, tekintse át árlistánkat!

Su­zu­ki Szer­viz Bu­da­pest

Bő­ví­tet­tük su­zu­ki szer­viz szol­gál­ta­tá­sa­in­kat!

Su­zu­ki Swift, Ign­is, Wa­gon R+, Sp­lash, SX4, Al­to

Ma­ru­ti, Ba­le­no, Li­a­na, Vit­a­ra ja­ví­tás

Su­zu­ki szer­viz szol­gál­ta­tá­sunk le­he­tő­vé te­szi a meg­vá­sá­rolt Su­zu­ki al­kat­ré­szek hely­ben tör­té­nő gyors és szak­sze­rű be­sze­re­lé­sét. Bíz­za a Su­zu­ki bon­tó hoz­záér­tő mun­ka­tár­sa­i­ra a fel­ada­tot, és vi­gye ha­za akár azon­nal Su­zu­ki Swift, Su­zu­ki Ign­is, Su­zu­ki Wa­gon R+, Su­zu­ki Vit­a­ra, Su­zu­ki Ba­le­no, Su­zu­ki Sp­lash, Su­zu­ki Li­a­na vagy más tí­pu­sú au­tó­ját az újon­nan be­sze­relt al­kat­rés­szel. Min­den ná­lunk vá­sá­rolt Su­zu­ki al­kat­rész­re ga­ran­ci­át vál­la­lunk. Hasz­nált és fel­újí­tott al­kat­ré­sze­ink ki­vá­ló ál­la­po­tú­ak, bon­tott Su­zu­ki al­kat­ré­sze­ink meg­bíz­ha­tó, vissza­kö­vet­he­tő for­rás­ból szár­maz­nak. Ab­ban az eset­ben, ha au­tó­ja út­köz­ben mond­ja fel a szol­gá­la­tot, akár díj­men­te­sen te­lep­he­lyünk­re szál­lít­juk. Te­kint­se meg Su­zu­ki szer­viz ár­lis­tán­kat, és is­mer­je meg rész­le­te­sen szol­gál­ta­tá­sa­ink ára­it!